พาเลทพลาสติก ขนาดมาตราสำหรับการใช้งานทั่วไปสำหรับการใช้งานทั่วไป

พาเลท ที่เกิดมา พาเลทประเภทอื่นในประเทศไทย คือ พาเลทไม้ เนื่องจากประเทศไทยมีการค้าขาย กับทางประเทศในตะวันตกและอเมริกามานานกว่าประเทศในแถบเอเชีย ทำให้ พาเลทไม้ มีขนาดมาตรฐาน เป็นมาตรฐานของทางประเทศอเมริกา คือ ขนาด 1,000 x 1,200 x 150 mm

ซึ่งทางประเทศในตะวันตกส่วนใหญ่เพราะประเทศอเมริกา เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ทำให้ สินค้าส่วนใหญ่ของไทยจึงมีการส่งออกไปอเมริกา และ ประเทศในแถบประเทศตะวันตก ทำให้ พาเลทพลาสติก ในประเทศไทยจะมีขนาดมาตรฐานของอเมริกา มาก่อนเพื่อใช้สำหรับงานรองรับอุตสาหกรรมของประเทศอเมริกาและทางประเทศตะวันตก ดังนั้น พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานอเมริกาจะเกิดก่อนในประเทศไทย

ต่อมาเพื่อมีเมื่อประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีการลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ประเทศญี่ปุ่นถูกกดดันในเพิ่มค่าเงิน ทำให้ประเทศญี่ปุ่นถ้าผลิตสินค้าในประเทศในประเทศตัวเองก็ทำให้เกิดต้นทุนสูงไม่สามารถส่งออกเพื่อแข่งขันกับประเทศต่างได้ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นจึงมีการย้ายฐานการผลิตในประเทศไทยทำให้ พาเลทพลาสติก มาตรฐานญี่ปุ่น เริ่มเข้ามาในประเทศไทย

ทำให้ พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานญี่ปุ่น คือ ขนาด 1,100 x 1,100 x 150 mm เริ่มเข้ามีบทบาทในการผลิต พาเลทพลาสติก ในประเทศไทยมีขนาดมาตรฐานหนึ่ง เป็นขนาดมาตรฐานที่ 2

ระยะหลังประมาณ 6-7 ปีก่อน ประเทศทางยุโรป  เริ่มเข้ามา ลงทุนในประเทศไทย เพิ่มขึ้น ทำให้ พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานยุโรป เริ่มมีการผลิตในประเทศไทย คือ ขนาด 800 x 1,200 x 150 mm ทำให้ประเทศไทย มี พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐาน ยุโรปเป็นอีกมาตรฐานหนึ่ง คือ เป็นขนาดมาตรฐานที่ 3

สรุป พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานที่ผลิตในประเทศไทย จะมีด้วยในสามมาตรฐาน คือ 1.ขนาดมาตรฐาน อเมริกา คือ ขนาด 1.000 x 1,200 x 150 mm 2.ขนาดมาตรฐานญี่ปุ่น คือ ขนาด 1,100 x 1,100 x 150 mm และ 3.ขนาดมาตรฐาน ยุโรป คือ ขนาด 800 x 1.200 x 150 mm ที่ผลิตโดยทั่วไป

แตจะมี พาเลทพลาสติก ขนาดนอกจากนี้ซึ่งไม่ได้เป็น พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานโดยทั่วไป แต่เป็น พาเลทพลาสติก ที่ใช้งานเฉพาะของโรงงานอุตสหกรรมนั้นโดยเฉพาะ